Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§1 Organizacja roku szkolnego 


1. Rok szkolny dzieli się dwa semestry.

a. Pierwszy semestr kończy się w pierwszy piątek po 5 stycznia
- Oceny należy wpisać najpóźniej w przedostatnim dniu zajęć przed przerwą zimową
- Uczniowie powinni być powiadomieni o wpisanej ocenie przez nauczyciela wystawiającego ocenę lub wychowawcę najpóźniej w ostatnim dniu zajęć przed przerwą zimową

b. Drugi semestr kończy się w ostatnim dniu zajęć roku szkolnego
Klasyfikacja po II semestrze odbywa się w przedostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym
- Uczniowie powinni być powiadomieni o wpisanej ocenie przez nauczyciela wystawiającego ocenę lub wychowawcę najpóźniej w ostatnim dniu zajęć przed klasyfikacją w zespołach klasowych 

2. Na początku każdego roku szkolnego Wychowawca zapoznaje Uczniów i Rodziców (prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) 

3. Nauczyciele poszczególnych zajęć w ramach Zespołów Przedmiotowych (ZP) formułują szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów ocenia dotyczące danego przedmiotu. Na przewodniczącym ZP ciąży obowiązek przekazania opracowanych w formie pisemnej zasad Dyrektorowi Liceum przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Ocenienia (PSO) i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. Są one podawane do wiadomości Uczniów i Rodziców poprze wywieszenie w pracowniach. PSO nie mogą naruszać zasad określonych w WSO. 

4. Na początku każdego roku szkolnego Nauczyciele mają obowiązek poinformować Uczniów i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczanie oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Rodzice Uczniów mają prawo do uzyskania informacji o postępach Ucznia na zasadach określonych w Statucie Liceum. 

6. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 2. i 4., Nauczyciele dokumentują odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym 


§2 Zasady oceniania bieżącego 

1. Ocenianie bieżące mam na celu informowanie Ucznia o uzyskiwanych postępach, umożliwienie planowania pracy w sposób zapewniający osiąganie jak najlepszych wyników, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju Ucznia, a także ma służyć Nauczycielowi do doskonalenia jego warsztatu pracy. 

2. Do bieżącej oceny postępów Ucznia służą:
a. Prace klasowe - pisemne lub ustne (całogodzinne pytanie) formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, trwające co najmniej jedną godzinę lekcyjną i obejmujące zakres materiału określony przez Nauczyciela;
b. Kartkówki - niezapowiedziane, pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności Ucznia z bieżącego materiału;
c. Bieżące odpowiedzi ustne - niezapowiedziane, ustne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Ucznia z bieżącego materiału;
d. Prace semestralne, referaty, specjalne zadania wykonywane przez Uczniów w czasie lekcji i inne przewidziane w PSO, formy aktywności. 

3. Dopuszcza się przeprowadzenie trzech prac klasowy w tygodniu. Praca musi być zapowiedziana i zapisana z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedź pracy klasowej musi być połączona z precyzyjnym określeniem materiału, jaki będzie w niej uwzględniony. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa. 

4. W ciągu dwóch tygodni Nauczyciel zobowiązany jest prace klasowe ocenić, udostępnić Uczniom i omówić w formie przyjętej w danej klasie. Nauczycieli języka polskiego obowiązuje trzytygodniowy termin sprawdzenia, oceny i omówienia prac klasowych. 

5. Prace klasowe z danego przedmiotu nie powinny być organizowane częściej niż jeden raz w miesiącu. 

6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej może być podstawą do wystawienia Uczniowi oceny najniższej w obowiązującej skali ocen. Do określenia charakteru nieobecności upoważniony jest jedynie Wychowawca klasy. 

7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej Uczeń ma obowiązek zgłosić się do Nauczyciela na najbliższych zajęciach z danego przedmiotu w celu ustalenia dodatkowego terminu oraz formy sprawdzianu. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podawania przyczyny wg następujących zasad:
a. Nieprzygotownaie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji;
b. Nieprzygotowanie może być zgłoszone jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu nauczanego w wymiarze jednej godziny tygodniowo;
c. Nieprzygotowanie może być zgłoszone dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotu nauczanego w wymiarze większym niż jedna godzina tygodniowo. 

9. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji z zachowaniem zasad określonych w ust.8 automatycznie zwalnia Ucznia z pisania kartkówki lub bieżącej odpowiedzi ustnej. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania do zapowiedzianej pracy klasowej decyzja o jej uwzględnieniu należy do Nauczyciela. 

10.Ocena odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona prze Nauczyciela. 

11. Nauczyciel nie może wystawić oceny niedostatecznej końcoworocznej bez uwzględnienia odpowiedzi ustnej Ucznia. 

12. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla Ucznia, jak i jego Rodziców. 


§3 Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna 

1. Klasyfikacja śródroczna ma na celu posumowanie osiągnięć edukacyjnych Ucznia po pierwszym półroczu roku szkolnego oraz poinformowanie Ucznia i jego Rodziców o tych osiągnięciach, a także udzielenie informacji na temat oceny dotychczasowej pracy i wskazanie obszarów wymagających zwiększonego wysiłku Ucznia.
W wyniku klasyfikacji śródrocznej Uczeń otrzymuje ocenę z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. Ocena ma charakter informacyjno - diagnostyczny i może być poparta częścią opisową, uwydatniającą dotychczasowe szczególne osiągnięcia i ewentualne braki, które należy uzupełnić. 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania - Wychowawca klasy.

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. 

4. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnychUcznia za cały rok szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania. 

5. Klasyfikację końcoworoczna przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć roku szkolnego. W wyniku klasyfikacji końcoworoczenj Uczeń uzyskuje ocenę w skali sześciostopniowej (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny). 

6. W wyniku klasyfikacji końcoworoczenj Uczeń może być:
a. Promowany do następnej klasy (w przypadku ukończenia klasy programowo najwyższej kończy szkołę), jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworoczenj uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania.
b. Niepromowany:
i. Uczeń niepromowany może zdawać egzamin poprawkowy według zasad określonychw rozporządzeniu MEN o promowaniu i klasyfikowaniu uczniów. c. Nieklasyfikowany:
i. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli z powodu nieobecności na zajęciach opuści co najmniej 50% godzin przeznaczonych na ten przedmiot w szkolnym programie nauczania.
ii. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn usprawiedliwionych Uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
iii. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionych Uczeń lub jego Rodzice mają prawo ubiegać się o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego. Decyzję o wyznaczeniu egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym. 

7. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna uwzględnia osiągnięcia oraz postęp edukacyjny ucznia w całym roku szkolnym. 

8. Najpóźniej na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej(termin Rady określa corocznie Dyrektor Liceum w ramowym harmonogramie pracy RP) poszczególnie Nauczyciele ustalają i przekazują Uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności Uczniów, a fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
a. W przypadku, gdy ustalona prze Nauczyciela ocena końcoworoczna jest zdaniem Ucznia lub jego Rodziców zaniżona, Uczeń ma prawo zgłoszenia swojego zastrzeżenia (najwcześniej po wpisaniu oceny do dziennika, najpóźniej nazajutrz po klasyfikacji w zespołach) do Dyrektora Liceum, który - w przypadku uznania jego zasadności - - może zwrócić się do Nauczyciela z prośbą o ponowne przeanalizowanie ustalonej oceny. Ocena pozytywna wystawiona w tym trybie jest ostateczna.

9. Ustalona przez Nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 


§4 Ocena zachowania 

1. Ocenianie zachowania w XXVIII L.O. ma na celu kształtowanie postaw respektujących zasady współżycia społecznego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i etyczne. 

2. Ocena zachowania odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego w skali i przy zastosowaniu kryteriów określonych w §6 podczas:
a. klasyfikacji śródrocznej;
b. klasyfikacji końcoworocznej;


3. Ocenę z zachowania ustala Wychowawca klasy po obowiązkowej konsultacji z członkami Rady Pedagogicznej , oraz zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez Wychowawcę ocena z zachowania może opierać się na samoocenie Uczniów przeprowadzonej w formie przyjętej w danej klasie. 

4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: a. ocenę z zajęć edukacyjnych;
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
c. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ocena ustalona przez Wychowawcę klasy jest ostateczna. 


§5 Egzaminy klasyfikacyjne i egzamin poprawkowy 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać Uczeń, który:
a. Nie jest klasyfikowany z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych z przyczyn usprawiedliwionych;
b. Nie jest klasyfikowany z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych z przyczyn nieusprawiedliwionych i uzyskał zgodę Rady Pedagogicznej na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego;
c. Realizuje indywidualny tok lub program nauki;
d. Spełnia obowiązek nauki poza Szkoła.

2. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się na pisemny wniosek Ucznia lub jego Rodziców złożony najpóźniej w dniu, w którym odbywa się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. 

3. Ostateczną decyzję na temat charakteru nieobecności Ucznia podejmuje Wychowawca klasy. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Liceum w porozumieniu z Nauczycielem, Uczniem i Rodzicami - nie później niż w ostatnim dniu roku szkolnego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Nauczyciel (egzaminator) prowadzący dane zajęcia edukacyjne w klasie.
a. Na wniosek Nauczyciela, Ucznia lub Rodziców Dyrektor Liceum może podjąć decyzję o wyznaczeniu innego nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.
b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie określonej prze egzaminatora. Forma ta powinna uwzględniać możliwość wielostronnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności Ucznia. 

6. Zakres materiału objętego egzaminem klasyfikacyjnym określa Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, uwzględniając zakres wymagań dla danego rodzaju zajęć, ustalony przez Zespół Przedmiotowy. 

7. Fakt przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i jego wynik odnotowuje się w arkuszu ocen Ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Liceum. 

9. Egzamin poprawkowy może zdawać Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z jednych zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminów poprawkowych z dwóch zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek Ucznia lub jego Rodziców złożony do Dyrektora Liceum najpóźniej jeden dzień przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
a. Dyrektor lub zastępca dyrektora - przewodniczący;
b. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator;
c. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek komisji. 

13. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Liceum powołuje jako egzaminatora innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

14. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Obie części egzaminu są niezależne. 

15. Tematy zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel egzaminator uwzględniając zakres wymagań programowych określonych dla danego przedmiotu przez Zespół Przedmiotowy. Na egzaminatorze spoczywa obowiązek konsultacji przygotowanych tematów z innym Nauczycielem prowadzącym te same zajęcia edukacyjne. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a. Skład komisji egzaminacyjnej;
b. Termin egzaminu;
c. Pytania egzaminacyjne;
d. Wynik egzaminu;
e. Ocenę ustaloną przez komisję.


17. Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach Ucznia. 

18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez Dyrektora Liceum nie później jednak niż do 30 września. 

20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 


§6 Ocena zajęć edukacyjnych 

1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne wyrażane są w skali sześciostopniowej:
ˇ niedostateczny - ndst. - 1 
ˇ dopuszczający - dop - 2 
ˇ dostateczny - dst - 3 
ˇ dobry - db - 4 
ˇ bardzo dobry - bdb - 5 
ˇ celujący - cel - 6 


2. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

3. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie dodatkowej informacji (np. po przecinku za oceną). 

4. Ogólne kryteria ocen:
ˇ ocenę celującą otrzymuje Uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące wynikiem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań oraz
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe wykraczające poza program nauczania, lub 
c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
ˇ ocenę bardzo dobrą otrzymuje Uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach. ˇ ocenę dobrą otrzymuje Uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz
b. poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.
ˇ ocenę dostateczną otrzymuje Uczeń, który:
a. opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz
b. posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.
ˇ ocenę dopuszczającą otrzymuje Uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia oraz
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności często powtarzające się w procesie nauczania.
ˇ ocenę niedostateczną otrzymuje Uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu oraz
b. nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych nawet dla Ucznia słabego.

5. Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych rodzajów zajęć edukacyjnych stanowią załączniki 1,2,3,4 i 5 do niniejszego regulaminu. 


§7 Ocena zachowania 

1. Do oceny zachowania (śródrocznej i końcoworocznej) wykorzystywana jest skala ocen:
a. wzorowe;
b. bardzo dobre;
c. dobre;
d. poprawne;
e. nieodpowiednie;
f. naganne

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom.§8 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,
c) wychowawca klasy,
d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
e) pedagog,
f) psycholog,
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
h) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 


§9 Postanowienia końcowe 

1. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Liceum powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej czteroosobowy Zespół do Spraw Oceniania, do którego zadań należy rozstrzyganie spraw spornych wynikłych w zawiązku ze stosowaniem przepisów WSO. 

2. Do rozpatrzenia konkretnych spraw Zespół zbiera się na wniosek Dyrektora Liceum, który wchodzi w skład Zespołu z urzędu. 

3. Decyzje Zespołu stanowią ostateczną wykładnię przepisów WSO w XXVIII L.O. 

4. WSO wchodzi w życie z dniem uchwalenia na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

5. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu XXVIII L.O..

6. Zespół Przedmiotowy ma prawo do modyfikacji Przedmiotowego Systemu Oceniania, nie naruszających podstawowych zasad przyjętych w WSO, bez konieczności zatwierdzania tych zmian przez Radę Pedagogiczną. 


Wyjaśnienia:
1. Indeks prac klasowych - rejestr prac klasowych znajdujący się na oddzielnej stronie dziennika, w którym wpisywane są kolejno planowane prace klasowe (nr kolejny, data pracy, przedmiot, data wpisu podpis Nauczyciela). Wpisana na dany dzień lub tydzień, niezgodnie z zapisem §2 ust. 3 i 5, praca klasowa jest automatycznie wykreślana przez Wychowawcę klasy, z powiadomieniem Nauczyciela przedmiotu i Dyrektora Liceum.
Projekt przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 6.10.2000 

Jerzy Kunicki, Dyrektor Liceum 


ZAŁĄCZNIK nr 1

Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów biol. - chem., podstaw przedsiębiorczości

1. Oceny wystawiane będą w skali 1-6. Oceny cząstkowe mogą zawierać połówki (np. 4,5). Ocena końcowa musi być wyrażona w postaci liczby całkowitej.

2. W semestrze uczeń powinien uzyskać, co najmniej 3 oceny z prac pisemnych. Ocena z odpowiedzi ustnej jest konieczna w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną w klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej.

3. Na początku semestru Nauczyciel określa zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do opanowania na poszczególne oceny.

4. Ilość punktów ze sprawdzianu przelicza się na oceny według skali punktowej. Każdy nauczyciel może posługiwać się własną skalą, o której informuje Uczniów na początku semestru.

5. Po każdym sprawdzianie ocenionym negatywnie Uczeń ma obowiązek materiał sprawdzianu zaliczyć w formie i terminie wyznaczonym przez Nauczyciela. W stosunku do osób, które nie przystąpią do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, kryteria oceny sprawdzianu poprawkowego będą zaostrzone.

ZAŁĄCZNIK nr 2
Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów przyrodniczych, informatyki, po

1. Ocena dopuszczająca
Uczeń opanował materiał w stopniu umożliwiającym dalszą współpracę z Nauczycielem uczącym danego przedmiotu. W praktyce oznacza to, że Uczeń dość regularnie otrzymuje podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności około 40% możliwych punktów.
2. Ocena dostateczna
Uczeń opanował materiał w zakresie podstawy programowej. W praktyce oznacza to, że dość regularnie otrzymuje podczas sprawdzianów wiadomości i umiejętności około 60% możliwych punktów.
3. Ocena dobra
Uczeń posiada ugruntowaną wiedzę i umiejętności, potrafi samodzielnie wykorzystywać wiadomości z kilku działów danego przedmiotu w celu rozwiązania określonego problemu. W praktyce oznacza to, że Uczeń dość regularnie otrzymuje podczas sprawdzianów wiadomości i umiejętności około 75% możliwych punktów.
4. Ocena bardzo dobra
Uczeń w pełni opanował materiał nauczany prze Nauczyciela. Potrafi samodzielnie postawić hipotezę i zweryfikować ją. Systematycznie osiąga dobre wyniki. W praktyce oznacza to, że Uczeń dość regularnie otrzymuje podczas sprawdzianów wiadomości i umiejętności około 90% możliwych punktów.
5. Ocena celująca 
Uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Nie tylko interesuje się materiałem wykraczającym poza program szkolny, ale opanowuje go w znacznym stopniu. W codziennej praktyce spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą.
6. Ocena niedostateczna 
Uczeń nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów. 


ZAŁĄCZNIK nr 3

Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów humanistycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych

1. Ocena bardzo dobra
a. rzetelna, wyczerpująca wiedza o lekturze;
b. wnikliwa i samodzielna interpretacja;
c. swobodne operowanie pojęciami z umiejętnością ich zastosowania w analizie i interpretacji tekstów;
d. oryginalna kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych, wskazująca na indywidualne umiejętności prezentowania treści;
e. umiejętność problemowego ujmowania zagadnień;
f. bogactwo słownictwa i frazeologii.
2. Ocena dobra
a. swobodne wykorzystywanie wiadomości z historii i teorii literatury,
dobra znajomość lektury i samodzielna jej interpretacja;
b. nieschematyczny sposób prezentowania treści;
c. umiejętność problemowego prezentowania zagadnień;
d. przejrzysty i poprawny język.
3. Ocena dostateczna
a. zadowalająca znajomość i umiejętność interpretacji lektury, umiejętność wykorzystania podstawowych wiadomości z historii i teorii literatury w interpretacji tekstów;
b. zachowania trójdzielnej kompozycji wypowiedzi;
c. jasny sposób formułowania myśli;
d. dostateczna sprawność wypowiedzi (np. unikanie powtórzeń, nieprecyzyjnych sformułowań wypowiedzi).
4. Ocena dopuszczająca
a. podstawowa znajomość treści lektury, umiejętność wskazania głównych problemów w niej zawartych;
b. poprawny język wypowiedzi.
5. Ocena niedostateczna
a. nieznajomość treści lektury (błędy rzeczowe, brak rozwinięcia tematu, wypowiedzi nie na temat);
b. nieumiejętność wskazania problemów omawianych na lekcji;
c. wypowiedzi chaotyczne i niespójne;
d. niepoprawny ubogi język wypowiedzi.
6. Ocena celująca
a. wiadomości zdecydowanie wykraczające poza wiedzę szkolną określoną programem nauczania.


ZAŁĄCZNIK nr 4

Szczegółowe zasady oceniania z języków obcych w oparciu o nową „Podstawę programową kształcenia ogólnego” i wymogi egzaminu maturalnego

1. Sprawdzanie osiągnięć Uczniów może mieć formę kontroli bieżącej i/lub okresowej.

2. Kontrola bieżąca:

- dotyczy wiadomości i umiejętności aktualnie zdobywanych i ćwiczonych

- może być przeprowadzana w formie pisemnej pracy klasowej i/lub kartkówki i/lub

odpowiedzi ustnej

- dokonywana jest na bieżąco w całym procesie kształcenia

3. Kontrola okresowa:

- sprawdza stopień opanowania większej partii materiału zrealizowanego w dłuższym

przedziale czasowym

- może być przeprowadzana pisemnie i/lub ustnie kilka razy w semestrze

4. Przy ocenianiu wypowiedzi ustnych uwzględnia się (zgodnie z wymogami maturalnymi):

- stopień przekazania wymaganych informacji

- długość i płynność wypowiedzi

- współtworzenie komunikacji (reagowanie w sytuacjach językowych, rozumienie pytań,

poleceń itp.)

- wymowę i intonację

- bogactwo leksykalne i gramatyczne

- poprawność gramatyczną

5. Wypowiedzi pisemne oceniane są według kryteriów maturalnych określonych dla:

- krótkich i dłuższych tekstów użytkowych

- dłuższego tekstu na określony temat we wskazanej formie

6. Testy gramatyczno-leksykalne ocenia się według następującej skali procentowej:

do 59% - ocena niedostateczna

60% - 69% - ocena dopuszczająca

70% - 79% -ocena dostateczna

80% - 89% - ocena dobra

90% - 100% - ocena bardzo dobra

- Dopuszcza się stosowanie przy ocenach plusów i minusów wg uznania Nauczyciela.

7. Ocenę celującą otrzymuje Uczeń, którego wypowiedź ustna bądź pisemna :

- spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą a ponadto

- wyróżnia się wyjątkowym bogactwem leksyki, ciekawym ujęciem tematu, inwencją

stylistyczną, spontanicznością, naturalnością, stosowaniem struktur gramatycznych

wykraczających poza program nauczania danej klasy.

8. Możliwość poprawy pracy klasowej pozostawia się do decyzji Nauczyciela.

9. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej może być

podstawą do wystawienia Uczniowi oceny najniższej w obowiązującej skali ocen. (WSO

§2.ust.6.)

10. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej Uczeń ma obowiązek zgłosić się do

Nauczyciela na najbliższych zajęciach w celu ustalenia dodatkowego terminu oraz formy

sprawdzianu. (WSO §2 ust. 7)

11. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podawania przyczyny wg

następujących zasad (WSO §2 ust. 8.):

- w przypadku języka nauczanego w wymiarze dwóch lub trzech godzin tygodniowo -

dwa nieprzygotowania w semestrze

- w przypadku języka nauczanego w wymiarze powyżej trzech godzin - dwa lub trzy

nieprzygotowania w semestrze (wg uznania Nauczyciela)Ocenianie zajęć wf 

1. Przy ocenie z wf brane są pod uwagę następujące elementy:
a. wysiłek i zaangażowanie ucznia w realizację zajęć
b. frekwencja na zajęciach
c. wyniki sprawdzianów