• Zasady funkcjonowania

    • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie działa na podstawie:
      

     • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004/256/2572 z późn. zm.)
     • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006/97/674 z późn. zm.)
     • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
     • Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 z późn. zm.)
     • Oprócz ww. aktów prawnych w XXVIII Liceum Ogólnokształącym obowiązują także:
     1. akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, władze samorządowe organu prowadzącego Szkołe, regulaminy wewnętrzne Szkoły
     2. W oparciu o wyżej wymienione przepisy został opracowany Statut XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania Liceum
     3. Zasady:
      • finansowanie Szkoły - działalność edukacyjna Liceum jest finansowana ze środków budżetu m. st. Warszawy oraz środków własnych
      • działalność edukacyjna - oparta jest o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego, program profilaktyki i wychowania
      • Wynagrodzenia:
       • nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (Dz.U.2006/97/674 z pó?n. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2009 r
       • pracowników administracji i obsługi w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008/223/1458) oraz Rozporz?ądzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009/50/398)

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych