• Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
     • Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

     • Międzynarodowy Dzień Liczby Pi (π) przypada corocznie 14 marca. Nie bez przyczyny wybrano właśnie taką datę. Święto to obchodzi się głównie na amerykańskich uczelniach, ale w Polsce z roku na rok, także staje się coraz popularniejsze. Jest sporo ciekawostek związanych z tym dniem.

      Liczba Pi (π) to stała matematyczna, która okazuje się przydatna przy obliczeniach z zakresu matematyki, geometrii czy fizyki. Jest ona wykorzystywana także we wzorach demograficznych czy epidemiologicznych. Pomaga w obliczeniach z zakresu teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, w równaniach teorii grawitacji czy matematyce kwantowej.

      Zanim jednak przejdziemy do ciekawostek, na początek trochę historii. Liczbę Pi (π), a więc stosunek obwodu koła do długości jego średnicy badał już w III wieku Archimedes z Syrakuz. Dzięki jego zasługom liczbę Pi (π)  nazywa się także stałą archimedesową. W kolejnych tysiącleciach zagadnienie to badali także inny uczeni. Chiński matematyk Liu Hui obliczył, ile wynosi liczba Pi (π) pięć miejsc po przecinku. Ludolf van Ceulen dotarł aż do 35 miejsca po przecinku.

      William Shanks z kolei poczynił obliczenia aż do 530 miejsc po przecinku, a pracując przez kolejne lata jeszcze do 177 kolejnych cyfr. Niestety, popełni błąd przy 528 pozycji. Nie można mu jednak odmówić zapału, wszystko spisywał odręcznie, na kartce. W kolejnych latach uczeni: Smith, Wrench i Reitwiesner dzięki pomocy technologii obliczyli, ile wynosi liczba Pi (π)  po przecinku do 808 cyfr (pierwszy i drugi badacz) oraz 2037 (trzeci badacz).

       

      Liczba Pi bywa nazywana ludolfiną
      Inna nazwa liczby Pi (π) to ludolfina. Taką nazwę zawdzięcza Ludolfowi van Ceulenowi, który początkowo obliczył, ile wynosi liczba Pi 20 miejsc po przecinku, później rozszerzył swoje obliczenia do 35 miejsc po przecinku. Na nagrobku van Ceulena została wyryta właśnie liczba Liczba Pi (π)   bywa nazywana ludolfiną.

      Patronami Międzynarodowego Dnia Liczby Pi (π)   są Albert Einstein i Wacław Sierpiński, którzy urodzili się właśnie 14 marca. Jednak nie tylko dlatego zdecydowano się, by tego dnia obchodzić święto liczby Pi...

      Amerykański zapis daty 14 marca to: 3.14, a więc tyle, ile liczba Pi wynosi w przybliżeniu. Stąd pomysł, by Międzynarodowy Dzień Liczby Pi świętować właśnie 14 marca.

      W języku angielskim słowa "pi" oraz "pie" mają taką samą wymowę. Właśnie dlatego z okazji Dnia Liczby Pi (π) wiele osób decyduje się na to by upiec ciasto (koniecznie okrągłe!), które będzie nawiązywało do tego święta.

       

      Co Wisława Szymborska ma wspólnego z liczbą Pi (π) ?

      Wisława Szymborska napisała wiersz na temat liczby Pi. W nawiązaniu do utworu noblistki liczby naturalne nazywa się niekiedy liczbami Szymborskiej. Poniżej przytaczamy treść wiersza:

      Po­dzi­wu god­na licz­ba Pi
      trzy koma je­den czte­ry je­den.
      Wszyst­kie jej dal­sze cy­fry też są po­cząt­ko­we,
      pięć dzie­więć dwa po­nie­waż ni­g­dy się nie koń­czy.
      Nie po­zwa­la się ob­jąć sześć pięć trzy pięć spoj­rze­niem
      osiem dzie­więć ob­li­cze­niem
      sie­dem dzie­więć wy­obraź­nią,
      a na­wet trzy dwa trzy osiem żar­tem, czy­li po­rów­na­niem
      czte­ry sześć do cze­go­kol­wiek
      dwa sześć czte­ry trzy na świe­cie.
      Naj­dłuż­szy ziem­ski wąż po kil­ku­na­stu me­trach się ury­wa
      po­dob­nie, choć tro­chę póź­niej, czy­nią węże ba­jecz­ne.
      Ko­ro­wód cyfr skła­da­ją­cych się na licz­bę Pi
      nie za­trzy­mu­je się na brze­gu kart­ki,
      po­tra­fi cią­gnąc się po sto­le, przez po­wie­trze,
      przez mur, liść, gniaz­do pta­sie, chmu­ry, pro­sto w nie­bo,
      przez całą nie­ba wzdę­tość i bez­den­ność.
      O, jak krót­ki, wprost mysi, jest war­kocz ko­me­ty!
      Jak wą­tły pro­mień gwiaz­dy, że za­krzy­wia się w lada prze­strze­ni!
      A tu dwa trzy pięt­na­ście trzy­sta dzie­więt­na­ście
      mój nu­mer te­le­fo­nu twój nu­mer ko­szu­li
      rok ty­siąc dzie­więć­set sie­dem­dzie­sią­ty trze­ci szó­ste pię­tro
      ilość miesz­kań­ców sześć­dzie­siąt pięć gro­szy
      ob­wód w bio­drach dwa pal­ce sza­ra­da i szyfr,
      w któ­rym sło­wicz­ku mój a leć, a piej
      oraz upra­sza się za­cho­wać spo­kój,
      a tak­że zie­mia i nie­bo prze­mi­ną,
      ale nie licz­ba Pi, co to to nie,
      ona wciąż swo­je nie­złe jesz­cze pięć,
      nie byle ja­kie osiem,
      nie­ostat­nie sie­dem,
      przy­na­gla­jąc, ach, przy­na­gla­jąc gnu­śną wiecz­ność
      do trwa­nia.

       

    • KochanZeitung nr 7
     • KochanZeitung nr 7

     • KochanZeitung nr 7

      PRZY TEJ LEKTURZE NA PEWNO NIE ZAŚNIESZ

      dalej działamy, dalej piszemy!

      Siódme wydanie KochanZeitung i gorące tematy

      Anonymous, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, trochę wspomnień z Winterferien oraz WOŚP i wirtualne zwiedzanie Niemiec:)

      Marek Szczęsny, Kuba Meller, Jan Kaliwoda, Ola Meller, Maja Żelazowska, Agata Pękala oraz Wojtek Michlewski - korekta

    • Podziękowania
     • Podziękowania

     •  

      Krótkie podsumowanie akcji "Pomocy dla Ukrainy" w Kochanowskim.

      Miała być jedna zbiórka - wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie a wyszły trzy akcje. 

      1. Dwa duże samochody zapakowane po brzegi z pomocą dla dzieci i matek z Ukrainy - dary rozdysponowane
      w Polsce. Tu wielkie podziękowania dla p. Piotra Rongiesa oraz  Rodzicom naszych uczniów za przewiezienie ich do punktu zbiórki. 

      2. Akcja pomocy ludności na Ukrainie, w dniu dzisiejszym 4 marca 2022 r. po godz. 17.00 pojechał samochód
      z bardzo dużą ilością darów.

      3. W poniedziałek 7 marca 2022 r. zakończymy zbierać dary dla grupy prawie 200 małych dzieci z klas 1-4
      z Ukrainy.

      Bardzo serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom z Jakubem Leśkiewiczem i Aleksandrą Dąbrowską na czele za sprawne przeprowadzenie zbiórki darów oraz kiermaszu, Joannie Mączce za rozsyłanie wiadomości, panu Danielowi Starskiemu za wsparcie kiermaszu akcją "Wypij kawę wesprzyj sprawę", obsłudze szkoły za pomoc w szykowaniu kartonów oraz pakowaniu i przenoszeniu darów, panu Piotrowi Rongiesowi oraz Państwu Pierzyńskim za transport darów, Radzie Rodziców i tegorocznym maturzystom za przekazanie 1000 zł na zakup darów oraz całej społeczności Kochanowskiego za niebiesko-żółtą środę oraz okazane wielkie serce
      i solidarność z naszym sąsiadem, który cierpi z powodu wojny. 

      Katarzyna Mikołajczyk i Katarzyna Omelańczuk - koordynatorki akcji

    • SOLIDARNI Z UKRAINĄ
     • SOLIDARNI Z UKRAINĄ

     • NIEBIESKO-ŻÓŁTA środa w Kochanowskim

      WOLO i SZU zapraszają do okazania solidarności z Ukrainą- poprzez niebiesko - żółty strój lub wstążkę oraz-udział w zbiórce pieniędzy.

      Będzie to możliwe podczas kiermaszu, który odbędzie się w środę 2 marca na 1 piętrze
      w godz. 8.45 -14.45.

      Nie mamy terminala, ale mamy dużą żółtą skarbonkę, o imieniu Zdzisiu - bardzo głodną, więc nie zapomnijcie jej w środę nakarmić.

      Zaprasza Wolo i SZU


    • SOLIDARNI Z UKRAINĄ
     • SOLIDARNI Z UKRAINĄ

     • DRODZY KOCHANIACY

      POMÓŻMY DZIECIOM I RODZINOM Z UKRAINY

      Z potrzeby serca i chęci pomocy bezbronnym dzieciom i ich matkom
      z Ukrainy dołączamy do zbiórki Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci
      w Warszawie oraz Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci w Przemyślu.
      Zbiórka darów dla dzieci i rodzin, które z powodu wojny uciekają z Ukrainy
      do Polski.

      Potrzeby są bardzo różne:

      •  woda
      • pasty do zębów, szczoteczki, szampony, mydło, opakowania na mydło, chusteczki higieniczne maszynki do golenia ( jednorazowe), pianki do golenia, pieluchy dla dzieci i dorosłych, środki higieniczne dla kobiet
      • ręczniki kąpielowe, prześcieradła
      • śpiwory
      • skarpetki (nowe)
      • bielizna męska i damska (nowa)
      • koszulki bawełniane

      Dary zbieramy do środy 2 marca 2022 r., (pod popiersiem Kochanowskiego)

      WOLO zachęca 

      Solidarni z Ukrainą

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych