• Dzień Teatru
     • Dzień Teatru

     • 18 marca 2022 r. z inicjatywy organizatorów 27 Festiwalu Teatralnego odbył się Dzień Teatru. W trakcie Dnia Teatru mogliśmy obejrzeć na Kochanowskiej scenie przedstawienia, które były prezentowane 29 stycznia 2022 r. w ramach 27 FT online.

      Dzięki ciężkiej pracy i determinacji wielu osób, mogliśmy poczuć atmosferę festiwalową. Na scenie  obejrzeliśmy następujące sztuki:

      • Męczeństwo Piotra Oheya w reż. Agaty Górki
      • Concertina w reżyserii Wiktora Dymkowskiego
      • Dziady cz. III w reż. Hanny Rutyny
      • On w reż. 
      • Aleksytymia w reż. Leny Florkowskiej

      Najpiękniejsza jest nasza nieklimatyzowana sala gimnastyczna na kilka chwil przed wejściem na scenę aktorów, kiedy ostatnie ustawienia sprawdza sekcja techniczna....

     • Wykład

     • 16 marca  2022 r.w ramach umowy patronackiej z Instytutem Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW klasy kulturowe uczestniczyły w wykładzie oraz warsztatach.

      Wykład i warsztaty prowadzili prof. Krzysztof Fordoński i dr Monika Konert-Panek.

      Warsztaty były poświęcone różnicom między British i American English (słownictwo, akcent, ale też w pop-kulturze tj. w filmach i piosenkach). 

      Wykład mówiący o tym, jak pisarze i poeci zarabiali na życie, pokazał ten problem i zmienne szczęście - sytuację finansową poetow i pisarzy na przestrzeni wieków, od poetów piszących w języku staroangielskim (od wczesnego Średniowiecza) po J.K Rawling - autorkę serii książek o Harrym Potterze. 

      Dowiedzieliśmy sie też o możliwościach studiowania na WLS UW, jakie są kierunki i specjalizacje w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. 

     • Olimpiady

     • XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

      Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Patryk Kocewiak-uczeń klasy 3 G_3 XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie został zakwalifikowany do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbędą się w dniach 1-3 kwietnia 2022 r.

      VI Olimpiada Statystyczna

      Zawody centralne Olimpiady Statystycznej – etap pierwszy odbyły się w dniu 2 marca 2022 w siedzibach Komitetów Okręgowych.

      W etapie pierwszym zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej uczestniczyło

      a) 49 szkół

      b) 80 uczniów.

      Do etapu drugiego zakwalifikowało się 30 uczniów. Wśród zakwalifikowanych uczniów znalazł się uczeń
      klasy 3 G_3 Patryk Kocewiak.

      Wyniki zawodów

      XVII Olimpiada Przedsiębiorczości

      Do etapu centralnego zakwalifikował się Patryk Kocewiak uczeń klasy 3 G_3

      Gratulacje!

       

    • Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
     • Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

     • Międzynarodowy Dzień Liczby Pi (π) przypada corocznie 14 marca. Nie bez przyczyny wybrano właśnie taką datę. Święto to obchodzi się głównie na amerykańskich uczelniach, ale w Polsce z roku na rok, także staje się coraz popularniejsze. Jest sporo ciekawostek związanych z tym dniem.

      Liczba Pi (π) to stała matematyczna, która okazuje się przydatna przy obliczeniach z zakresu matematyki, geometrii czy fizyki. Jest ona wykorzystywana także we wzorach demograficznych czy epidemiologicznych. Pomaga w obliczeniach z zakresu teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, w równaniach teorii grawitacji czy matematyce kwantowej.

      Zanim jednak przejdziemy do ciekawostek, na początek trochę historii. Liczbę Pi (π), a więc stosunek obwodu koła do długości jego średnicy badał już w III wieku Archimedes z Syrakuz. Dzięki jego zasługom liczbę Pi (π)  nazywa się także stałą archimedesową. W kolejnych tysiącleciach zagadnienie to badali także inny uczeni. Chiński matematyk Liu Hui obliczył, ile wynosi liczba Pi (π) pięć miejsc po przecinku. Ludolf van Ceulen dotarł aż do 35 miejsca po przecinku.

      William Shanks z kolei poczynił obliczenia aż do 530 miejsc po przecinku, a pracując przez kolejne lata jeszcze do 177 kolejnych cyfr. Niestety, popełni błąd przy 528 pozycji. Nie można mu jednak odmówić zapału, wszystko spisywał odręcznie, na kartce. W kolejnych latach uczeni: Smith, Wrench i Reitwiesner dzięki pomocy technologii obliczyli, ile wynosi liczba Pi (π)  po przecinku do 808 cyfr (pierwszy i drugi badacz) oraz 2037 (trzeci badacz).

       

      Liczba Pi bywa nazywana ludolfiną
      Inna nazwa liczby Pi (π) to ludolfina. Taką nazwę zawdzięcza Ludolfowi van Ceulenowi, który początkowo obliczył, ile wynosi liczba Pi 20 miejsc po przecinku, później rozszerzył swoje obliczenia do 35 miejsc po przecinku. Na nagrobku van Ceulena została wyryta właśnie liczba Liczba Pi (π)   bywa nazywana ludolfiną.

      Patronami Międzynarodowego Dnia Liczby Pi (π)   są Albert Einstein i Wacław Sierpiński, którzy urodzili się właśnie 14 marca. Jednak nie tylko dlatego zdecydowano się, by tego dnia obchodzić święto liczby Pi...

      Amerykański zapis daty 14 marca to: 3.14, a więc tyle, ile liczba Pi wynosi w przybliżeniu. Stąd pomysł, by Międzynarodowy Dzień Liczby Pi świętować właśnie 14 marca.

      W języku angielskim słowa "pi" oraz "pie" mają taką samą wymowę. Właśnie dlatego z okazji Dnia Liczby Pi (π) wiele osób decyduje się na to by upiec ciasto (koniecznie okrągłe!), które będzie nawiązywało do tego święta.

       

      Co Wisława Szymborska ma wspólnego z liczbą Pi (π) ?

      Wisława Szymborska napisała wiersz na temat liczby Pi. W nawiązaniu do utworu noblistki liczby naturalne nazywa się niekiedy liczbami Szymborskiej. Poniżej przytaczamy treść wiersza:

      Po­dzi­wu god­na licz­ba Pi
      trzy koma je­den czte­ry je­den.
      Wszyst­kie jej dal­sze cy­fry też są po­cząt­ko­we,
      pięć dzie­więć dwa po­nie­waż ni­g­dy się nie koń­czy.
      Nie po­zwa­la się ob­jąć sześć pięć trzy pięć spoj­rze­niem
      osiem dzie­więć ob­li­cze­niem
      sie­dem dzie­więć wy­obraź­nią,
      a na­wet trzy dwa trzy osiem żar­tem, czy­li po­rów­na­niem
      czte­ry sześć do cze­go­kol­wiek
      dwa sześć czte­ry trzy na świe­cie.
      Naj­dłuż­szy ziem­ski wąż po kil­ku­na­stu me­trach się ury­wa
      po­dob­nie, choć tro­chę póź­niej, czy­nią węże ba­jecz­ne.
      Ko­ro­wód cyfr skła­da­ją­cych się na licz­bę Pi
      nie za­trzy­mu­je się na brze­gu kart­ki,
      po­tra­fi cią­gnąc się po sto­le, przez po­wie­trze,
      przez mur, liść, gniaz­do pta­sie, chmu­ry, pro­sto w nie­bo,
      przez całą nie­ba wzdę­tość i bez­den­ność.
      O, jak krót­ki, wprost mysi, jest war­kocz ko­me­ty!
      Jak wą­tły pro­mień gwiaz­dy, że za­krzy­wia się w lada prze­strze­ni!
      A tu dwa trzy pięt­na­ście trzy­sta dzie­więt­na­ście
      mój nu­mer te­le­fo­nu twój nu­mer ko­szu­li
      rok ty­siąc dzie­więć­set sie­dem­dzie­sią­ty trze­ci szó­ste pię­tro
      ilość miesz­kań­ców sześć­dzie­siąt pięć gro­szy
      ob­wód w bio­drach dwa pal­ce sza­ra­da i szyfr,
      w któ­rym sło­wicz­ku mój a leć, a piej
      oraz upra­sza się za­cho­wać spo­kój,
      a tak­że zie­mia i nie­bo prze­mi­ną,
      ale nie licz­ba Pi, co to to nie,
      ona wciąż swo­je nie­złe jesz­cze pięć,
      nie byle ja­kie osiem,
      nie­ostat­nie sie­dem,
      przy­na­gla­jąc, ach, przy­na­gla­jąc gnu­śną wiecz­ność
      do trwa­nia.

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych